FANDOM


Note that everything is given in IPA, rather than in a romanization. Also note that Proto Nharqot and Kwoudang are spoken at an earlier time than the others. The numbers following the verbs indicate which verb class that particular meaning uses.

English Proto-Onpotcor-Qhalqon Southern Qhalqon Central Qhalqon Northern Qhalqon Proto Nharqot Peninsular Onpotcor Insular Onpotcor Kharqon Kwoudang
I muk nuk muk muk puk muk muk muk muk
You (singular) ðoχ tʰoqʰ tʰoqʰ tʰoqʰ soɴ dok dok zokʰ zox
He qeθ qetʰ qetʰ qetʰ qes et et ʔetʰ jetʰ
We χarmuk qʰalnuk qʰalmuk qʰarmuk ɴarpuk karmuk karmuk kʰarmuk kʰwoumuk
You (plural) χarðoχ qʰaltʰoqʰ qʰaltʰoqʰ qʰartʰoqʰ ɴarsoɴ kardok kardok kʰarzokʰ kʰwouzox
They χarqeθ qʰalqetʰ qʰalqetʰ qʰarqetʰ ɴarqes karet karet kʰarʔetʰ kʰwoujetʰ
This zaiŋ soiŋ saiŋ zauŋ zaik zain zain zaiŋ zʲaig
That zaiŋ soiŋ saiŋ zauŋ zaik zain zain zaiŋ zʲaig
Here ɣaɪ waʊ waɪ waʊ waɪ gaɪ gaɪ ɣaɪ jai
There ɣaɪ waʊ waɪ waʊ waɪ gaɪ gaɪ ɣaɪ jai
Who ɸaɪ tʰaʊ pʰaɪ pʰaʊ faɪ paɪ paɪ pʰʲai
What puɪ tʊː pʊː pʊː puɪ pwɪ pwɪ pwi
Where βiɔ wɔː wɔː wɔː wiɔ beɔ bjɔ vʲjo
When piq tiq piq piq piq pʲi
How βouq woːq woːq woːq wouq boʊ boʊ vou
Not ta
All qev qef qef qev qev ev ev jev
Many qiŋ qiŋ qiŋ qiŋ qik in in jik
Some χar qʰal qʰal qʰar ɴar kar kar çaɾ
Few feŋ feŋ feŋ feŋ mek fen fen fʲeg
Other --- pi
One vet fet fet vet vet vet vet vʲet
Two vop fot fop vop vop vop vop vop
Three vux fukʰ fukʰ vukʰ vuŋ vuk vuk vux
Four vam fan fam vam vap vam vam vʲam
Five sɪpuŋ ʃɪtuŋ ʃɪpuŋ sɪpuŋ nɪpuk viv viv sipuk
Big sɪmuɛ ʃɪmʊː sɪmʊː nɪpuɛ sɪmwɛ sʲɪmwɛ mwe
Long muɛ nʊː mʊː mʊː puɛ mwɛ mwɛ simwe
Wide muɛ nʊː mʊː mʊː puɛ mwɛ mwɛ ---
Thick muɛ ʃɪnʊː mʊː mʊː puɛ simwɛ mwɛ ---
Heavy ʃɪnʊː --- ---
Small sɪmaɪ ʃɪnaʊ ʃɪmaɪ sɪmaʊ nɪpaɪ sɪmaɪ sʲɪmaɪ mʲai
Short maɪ naʊ maɪ maʊ paɪ maɪ maɪ simʲai
Narrow maɪ naʊ maɪ maʊ paɪ maɪ maɪ ---
Thin maɪ naʊ maɪ maʊ paɪ sɪmaɪ maɪ ---
Woman ŋin ŋin ŋin ŋin kit nin nin kʲin
Man ŋan ŋan ŋan ŋan kat nan nan kʲan
Person qon qon qon qon qot on on daŋk
Child ŋuχ, nuɸ ŋuqʰ nupʰ nupʰ kuɴ, tuf nuk, nup nuk, nup kux
Wife --- nin nin sikʲin
Husband --- nan nan sikʲan
Mother kitːef nɪnːep nɪnːep kinʲːepʰ
Father katːef nənːep nənːep kanʲːepʰ
Animal mes fed fed fʲez
Fish lemːes ɾɛfːed ɾɛfːed ɾefʲːez
Bird mermes ferfed ferfed fʲeɾfʲez
Dog --- ---
Louse moʊ foʊ foʊ fou
Snake --- bimfed bimfed vʲimfʲez
Worm --- sɪvimfed sʲɪbimfed ---
Tree mak fan fan fʲak
Forest mar far far fʲaɾ
Stick makfik fampik fampik fʲakpʰʲik
Fruit taŋpoɴ takpok takpok ---
Seed qonaɴ osak osak osʲax
Leaf qiapɪ iamɪ iamɪ jːami
Root mapːur fampur fampur fʲampuɾ
Bark maknɪpop fansɪfom fansʲɪpom fʲagsipom
Flower qɔpak ɔfan ɔpan opʲak
Grass arfofɬip arpɔvːim arpɔbːim aɾpʰovʲːim
Rope papwip sifanbim sifanbim ---
Skin --- sɪfom sʲɪpom sipom
Meat tɪqiɔ tɪheɔ tɪʔjɔ tijːo
Blood ɴakə kanə kanə çaka
Bone paik pain pain pʲaik
Fat (n) naɬak salak salak ---
Egg qiŋə ixə ikə ---
Horn --- let let ɾʲetʰ
Tail nian sias sʲias sʲjas
Feather merfofːip ferpɔvːim ferpɔbːim fʲeɾpʰovʲːim
Hair fofːip pɔvːim pɔbːim pʰovʲːim
Head fof pob pob pʰov
Ear fum puf puf pʰuf
Eye puŋ puk puk pux
Nose pop pom pom pom
Mouth fos pot pot pʰotʰ
Tooth nɪfos sɪfot sʲɪpot ---
Tongue nur sur sur sipʰotʰ
Fingernail wipvup bimvup bimvup vʲimvup
Foot fap pap pap pʰʲap
Leg pur pur pur puɾ
Knee pas mat mat mʲatʰ
Hand puk pun pun puk
Wing merpiɴ ferpik ferpik fʲeɾpʲix
Belly natːə santə santə sʲanta
Guts natːətɪqiɔ santəθɪheɔ santətɪʔjɔ sʲantatijːo
Neck fet pet pet pʰʲet
Back luŋ ɾuk ɾuk ɾux
Breast natːəqol santəhoɾ santəʔoɾ sʲantaʔoɾ
Heart --- ---
Liver --- ---
To drink pom 2 pof 2 pof 2 pofɾʲo
To eat fos 2, fok 2 pot 2, pok 2 pot 2, pok 2 pʰotʰɾʲo, pʰokɾʲo
To bite nɪfos 1 sɪfot 1 sʲɪpot 1 sipʰotʰmʲu
To suck --- ɔlːan 2 pof 2 pofɾʲo
To spit --- peam 3 peam 3 ---
To vomit --- uok 3 wak 3 ---
To blow fip 2 pip 2 pip 2 ---
To breathe fip 1 pip 1 pip 1 pʰʲipmʲu
To laugh --- eomɪ 1 jomɪ 1 ---
To see puŋ 2 puk 2 puk 2 puxɾʲo
To hear fum 2 puf 2 puf 2 pʰufɾʲo
To know tov 2 tov 2 tov 2 tovɾʲo
To think tov 1 tov 1 tov 1 tovmʲu
To smell pop 2 pom 2 pom 2 pomɾʲo
To fear mior 2 feor 2 fjor 2 fʲjoɾɾʲo
To sleep luat 1 ɾuon 1 ɾwan 1 ɾwanmʲu
To live lak 1 ɾan 1 ɾan 1 ɾʲakmʲu
To die lut 1 ɾun 1 ɾun 1 ɾunmʲu
To kill lun 2 ɾun 2 ɾun 2 ɾunɾʲo
To fight qom 2 of 2 of 2 ofɾʲo
To hunt merːut 2 fɛrːun 2 fɛrːun 2 fʲeɾːunɾʲo
To hit tok 2 ton 2 ton 2 tokɾʲo
To cut par 2 mar 2 mar 2 mʲarːʲ
To split par 2 sɪmar 2 mar 2 mʲarːʲ
To stab nɪqom 2 sɪhof 2 sʲɪʔof 2 ---
To scratch wipvup 1 bimvup 1 bimvup 1 ---
To dig puk 1 mun 1 mun 1 mukmʲu
To swim ŋat 1 kan 1 kan 1 kʰjanmʲu
To fly mer 1 fer 1 fer 1 ---
To walk vup 1 vup 1 vup 1 vupmʲu
To come fupɔ 1 pumɔ 1 pumɔ 1 pʰumomʲu
To lie down laɛ 3 ɾaɛ 1 ɾaɛ 1 ɾʲaemʲu
To sit ɴak 3 gan 3 gan 1 jakmʲu
To stand kaor 3 kaor 3 kaor 1 kʲaoɾmʲu
To turn liap 3 ɾiam 1 ɾiam 1 ɾʲjammʲu
To fall qos 3 od 3 od 3 ozʲːiw
To give seə 2 deə 2 deə 2 zʲeaɾʲo
To hold puk 2 pun 2 pun 2 pukɾʲo
To squeeze qaik 2 ain 2 ain 2 jaikɾʲo
To rub ŋoup 2 koup 2 koup 2 ---
To wash nɪlem 2 sɪɾef 2 sʲɪɾef 2 siɾʲefɾʲo
To wipe nɪlem 1 sɪɾef 1 sʲɪɾef 1 ---
To pull puɬ 2 pul 2 pul 2 puɬɾʲo
To push pun 2 pus 2 pus 2 pusɾʲo
To throw nɪpuk 2 sɪfun 2 sʲɪpun 2 sipukɾʲo
To tie --- teɔ 2 tjɔ 2 ---
To sew --- ---
To count --- tus 1 tus 1 tusmʲu
To say --- potcor 2 potcor 2 ---
To sing --- kɪ 2 sakə 2 ---
To play ŋok 1 daz 1 kon 1 kʰwokmʲu
To float ŋat 2 kan 2 kan 3 kʰjanɾʲo
To flow wiplem 2 bimɾef 2 bimɾef 2 vʲimɾʲefɾʲo
To freeze morːem 1 fɔrːef 1 fɔrːef 1 foɾʲːefmʲu
To swell nɪpuɛ 1 sɪmuɔ 1 sʲɪmwɛ 1 simwemʲu
Sun paɴ pak pak pʲax
Moon qit, qat it, at it jit
Star pufpat pubpat pubpat puvpʲat
Water lem ɾef ɾef ɾʲef
Rain qim if if jif
River wiplem bimɾef bimɾef vʲimɾʲef
Lake ŋat kan kan kʰjan
Sea waklem bakɾef bakɾef vʲakɾʲef
Salt --- sɪvok niamɔ ---
Stone wok bok bok ---
Sand no
Dust ɾɛ ɾɛ ɾe
Ground qov ov ov ov
Cloud quak sɪhuok wak wak
Fog --- uok sʲɪʔwak siʔwak
Sky puf pub pub puv
Wind foɬ pol pol pʰoɬ
Snow mor for for foɾ
Ice morːem fɔrːef fɔrːef forʲːef
Smoke ŋuvmer kuvfer kuvfer kʰwuvfʲeɾ
Fire ŋuv kuv kuv kʰwuv
Ash nɪŋuv sɪxuv sʲɪkuv sixuv
To burn ŋuv 1,2 kuv 1,2 kuv 1,2 kʰwuvmʲu, kʰwuvɾʲo
Road --- eokəɾɪ jokəɾɪ ---
Mountain qas at at jatʰ
Red ziɴ zik zʲik ---
Green --- fil fil fʲiɬ
Yellow pus mud mud muz
White taok taon taon tʲaok
Black taik taik taik tʲaik
Night vis vit vit vʲitʰ
Day quf ub ub uv
Year top tom tom tom
Warm --- ɾok ɾok ɾox
Cold --- tik tik tʲix
Full sar tar tar tʰʲaɾ
New kaŋ nak nak kʲax
Old tuɴ tuk tuk tux
Good sut dun dun zun
Bad muk fun fun fuk
Rotten nɪlut siɾun sʲɪɾun siɾun
Dirty təpinə təmisə təmisə ---
Straight ɬɛqə lɛhə lɛʔə ɾeʔa
Round taŋə taxə takə tʲaxa
Sharp pioɴə peoxə pjokə pʲjoxa
Dull taqə təhə təʔə tʲaʔa
Smooth waeqə gaɛhə gaɛʔə ---
Wet lemə ɾefə ɾefə ɾʲefa
Dry təlemə təɾefə təɾefə taɾʲefa
Correct --- ---
Near qup um um um
Far wak bak bak vʲak
Right laŋə ɾaxə ɾakə ɾʲaxa
Left patə manə manə mʲana
At qat an an jan
In qat an an jan
With taɔ, luə taɔ, ɾuɔ taɔ, ɾwə tʲao, ɾwa
And qut un un un
If ɬuɴ lug lug ɾuw
Because qaɪ jai
Name zu
English Proto-Onpotcor-Qhalqon Southern Qhalqon Central Qhalqon Northern Qhalqon Proto Nharqot Peninsular Onpotcor Insular Onpotcor Kharqon Kwoudang