FANDOM


See also Proto-Sèferi Lexicon.

English Proto-Sèferi (IPA) Proto-Sèferi
I ɡɘ
You (singular) ɔɘ
He ʒɑ zha
We ɡɘɑ gèa
You (plural) bɔu bou
They ʃɨ shì
This -Focus 2- --
That -Focus 2- --
Here
There ra
Who çɑme khame
What nɨdi nìdi
Where iʃɞ ishò
When ʧuɸu cufu
How ʒɔɞ zhoò
Not ru (non-verbal) ru
All ʲɣɨru ghìru
Many pedi pedi
Some ʒɑɔ zhao
Few keu keu
Other eo
One ʤɑu jau
Two
Three ʤi ji
Four
Five sɑsi sasi
Big ʧɞ
Long
Wide βeɞ veò
Thick lɔʲɣɞ loghò
Heavy sɑɞ saò
Small ubɑɔ ubao
Short ʒe zhe
Narrow ʧiʤe cije
Thin ʧiʉ ciù
Woman uʒɞ uzhò
Man jɘŋɨ yèngì
Person jɘtɑ yèta
Child tɘkɘ tèkè
Wife ʤɑɔ jao
Husband reʒe rezhe
Mother rɘɘ rèè
Father eɸɘ efè
Animal iɸɑ ifa
Fish rɨu rìu
Bird uzɘ uzè
Dog deɸe defe
Louse ɘiɔ èio
Snake ɨlʉ ìlù
Worm ɔeɨ oeì
Tree ʧujɑɞ cuyaò
Forest diβɑ diva
Stick ɔβemɑ ovema
Fruit ʃɔmɨlɘ shomìlè
Seed ɑbɞbepɑ abòbepa (II)
Leaf ujʉ uyù
Root çeɸe khefe
Bark ɑɑzi aazi
Flower ruuβɑ ruuva
Grass ɨjau ìyau
Rope luleɔ luleo
Skin ikɔji ikoyi
Meat jubɨ yubì
Blood liʃele lishele
Bone ɨisɞu ìisòu
Fat (n) kuçupi kukhupi
Egg ŋɘɔdu ngèodu
Horn bɞjɔʉ bòyoù
Tail nɑmɨɨ namìì
Feather ɔru oru
Hair ʃɑʒʉji shazhùyi
Head ɞʲɣɞ òghò
Ear tɔɑ toa
Eye kɑubɔ kaubo
Nose nunu nunu
Mouth jɘʃɘ yèshè
Tooth ɑtede atede
Tongue lɘçɑ lèkha
Fingernail ɑbɞbepɑ abòbepa (III)
Foot rʉkɑ rùka
Leg pɑjɔ payo
Knee pɑjɔ payo
Hand rʉkɑ rùka
Wing ugie ugie
Belly muʒu muzhu
Guts muʒu muzhu
Neck gɑunɔɑ gaunoa
Back jeɸiu yefiu
Breast bɑdu badu
Heart tutu tutu
Liver gɑlɑʤudʉ galajudù
To drink pɑɞ paò
To eat eʤe eje
To bite mikɔ miko
To suck çɔte khote
To spit ʲɣebe ghebe
To vomit eŋɑkɔ engako
To blow ʃuɸu shufu
To breathe bʉzɔ bùzo
To laugh ɔbɔɘ oboè
To see βidu vidu
To hear geçɘ gekhè
To know ʒɔɔ zhoo
To think ɸeɑ fea
To smell meɨʤi meìji
To fear mɔʧɔ moco
To sleep ʉŋʉ ùngù
To live dɑɔ dao
To die ʉʉi ùùi
To kill sɞsɑ sòsa
To fight jupɘ yupè
To hunt beʧu becu
To hit kɔçɞ kokhò
To cut bɔrijɔ boriyo
To split ŋɑŋɔpɨ ngangopì
To stab tɘβɞ tèvò
To scratch leeu leeu
To dig bɑmɑ bama
To swim ɸeʲɣe feghe
To fly sudetɞ sudetò
To walk juu yuu
To come ʃekɑ sheka
To lie down mɑrɨŋe marìnge
To sit sɘde sède
To stand ʧɑgɑ caga
To turn βɨje vìye
To fall kɑdɞ kadò
To give rudʉ rudù
To hold ɑtene atene
To squeeze ɘʤɔlu èjolu
To rub ɑɑʒi aazhi
To wash βɑrɑlɑ varala
To wipe nɑpiçi napikhi
To pull pʉʃɑ pùsha
To push bujɔ buyo
To throw jɑkɘ yakè
To tie ɸɔʲɣɞ foghò
To sew sɨtɨʧɨ sìtìcì
To count lɑugɑ lauga
To say lɔsɔ loso
To sing enɑkɘ enakè
To play dʉulɑ dùula
To float rɞrʉ ròrù
To flow ɑizɔ aizo
To freeze βeŋeju vengeyu
To swell tutumɔ tutumo
Sun jelu yelu
Moons ɑʃɑrɑ; ŋɨʤɔ ashara; ngìjo
Star ʧɑputi caputi
Water edɑ eda
Rain edɞ edò
River lɨgɑ lìga
Lake dɔni doni
Sea dɔnɑjɞ donayò
Salt lɑsɑ lasa
Stone tɔçu tokhu
Sand jɘɸɑ yèfa
Dust ʤɑʤɑʲɣɑ jajagha
Ground ŋɨjʉ ngìyù
Cloud eɔβɞ eovò
Fog ɑβiβɑ aviva
Sky ɸɨsɞ fìsò
Wind mitɘre mitère
Snow lʉsʉkede lùsùkede
Ice lʉsʉkede lùsùkede
Smoke juʧɑbe yucabe
Fire kɑri kari
Ash kɑrɘʲɣɞ karèghò
To burn mɘɡui mègui
Road çɘreʒɨ khèrezhì
Mountain uʲɣu ughu
Red rɞʤɔ ròjo
Green jiti yiti
Yellow jiti yiti
White lɨlɑi lìlai
Black zɔpɔ zopo
Night tʉŋi

tùngi

Day sɔre sore
Year ɑɑɸɑ aafa
Warm numugɘ numugè
Cold dɨɨçɔ dììkho
Full jenɑ yena
New βunɔ vuno
Old jejenɑ yeyena
Good mɑu mau
Bad pɔnʉ ponù
Rotten ɸɑçɨ fakhì
Dirty sʉʃɑ sùsha
Straight gege gege
Round ɔkɔnu okonu
Sharp zɑbɘtɑ zabèta
Dull lɞrʉŋu lòrùngu
Smooth ɑese aese
Wet dɘdɑ dèda
Dry ʧɔŋɔ congo
Correct rɞŋuu rònguu
Near lɘʤɞ lèjò
Far kire kire
Right tɑkɑjɑ takaya
Left kɨjezu kìyezu
At to
In pe pe
With ɸuɸu fufu
And gue gue
If bɑsɑ basa
Because dɘɘ dèè
Name içɔ ikho
English Proto-Sèferi (IPA) Proto-Sèferi